Piyasalarımızda güven ve istikrarın korunması, sermaye piyasalarının ülkenin ekonomik gelişmesine maksimum katkı yapacak seviyede geliştirilmesi için ortak projelerin oluşturulması, sorunların en kısa sürede çözüme kavuşturulması ve piyasalardaki gelişmelerin yakından izlenmesi hususları son derece önem taşımaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, bu alanlarda en iyi uygulamaların ancak kurumlararası işbirliğinin ve koordinasyonun en üst seviyede sağlanması ile mümkün olabileceği gerçeğinden hareketle, görev yapmak üzere "Türkiye Sermaye Piyasası Danışma Konseyi" oluşturulmasına karar verilmiştir.

Türkiye Sermaye Piyasası Danışma Konseyi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanının başkanlığında en az iki ayda bir toplanması ve sermaye piyasalarımızda faaliyet gösteren organize borsaların başkanları ve/veya genel müdürlerinin (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, İstanbul Altın Borsası), merkezi takas ve saklama kurumlarının genel müdürlerinin (Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu) ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği Başkanı'nın Danışma Kurulu'nun daimi üyeleri olmaları öngörülmüştür.

Türkiye Sermaye Piyasası Danışma Konseyi'nin başlıca amaçları ve faaliyet konuları; İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı ile uyumlu olarak kurumlar arası koordinasyon eksikliğini gidererek projelerin hayata geçirilmesinde oluşan zaman kayıplarını önlemek, kurumlar arası iletişim ve dayanışmayı artırarak kurumların üretkenliğini artırmak, teknik imkanlar ve insan kaynaklarının ortak kullanılmasına katkı yaparak sinerji oluşturmak, piyasaların güvenli ve istikrarlı çalışması için ortak projeler oluşturulmasına ve uygulanmasına katkı sağlamak, kurumların araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katkı sağlayarak verimliliklerini yükseltmek, sermaye piyasalarının yurtiçinde ve yurtdışında daha etkin tanıtılmasına katkı sağlamak, yatırımcılar ve ihraççıların sermaye piyasaları hakkında bilgilendirilmesi ve eğitimi alanlarında ortak adımlar atılmasını sağlamaktır.

Danışma Konseyi toplantılarına; Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Bankalar Birliği veya ilgili diğer kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinden katılımcılar davet edilerek görüşlerine başvurulabilecektir.

Danışma Konseyi ilk toplantısını, 4 Ocak 2010 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun İstanbul Merkez Binası'nda gerçekleştirmiş ve bir sonraki toplantının da 20 Ocak 2010 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.