Bilindiği üzere 06/03/2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 5582 sayılı Kanun'la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (Kanun) eklenen 40/D maddesi uyarınca gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansına sahip olanlar, tüzel kişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne (Birlik) üye olmak için başvurmak zorundadır.

Birlik Statüsü, 17/12/2009 tarih ve 27435 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, anılan Statü'nün Geçici 1. Maddesinde Birlik organları oluşuncaya kadar üyelik başvurularının Kurulumuz tarafından sonuçlandırılacağı ve buna ilişkin esasların Kurulumuzca belirleneceği hükme bağlanmıştır.

Konuya ilişkin olarak, Kurulumuzun 30/12/2009 tarihli toplantısında;

  1. Kurulumuza başvuruda bulunmuş olan kişilerin üyeliğe kabul edilmesine,
  2. Kurulumuzca ilan edilecek ilk genel kurul toplantı tarihinden 45 gün öncesine kadar üyelik başvurularının Kurulumuzca sonuçlandırılmasına, bu tarihten sonra yapılacak başvuruların ise yasal organları oluştuktan sonra sonuçlandırılmak üzere Birlik'e gönderilmesine

karar verilmiştir.

Bu çerçevede, Birlik üyeliği için Kurulumuza başvuran kişilerden halihazırda lisans sahibi olanlar Birlik üyeliğine kabul edilmiş olup, aşağıda bağlantısı yer alan sorgulama ekranından T.C. Kimlik Numaraları ile sorgulama yaparak başvuruların sonucu öğrenilebilecektir. Öte yandan, lisans sahibi olup da Kurulumuza henüz başvurmamış olan kişilerin üye olmak üzere aşağıda bağlantısı bulunan dilekçeyi eksiksiz doldurarak ivedilikle Kurulumuza başvurması gerekmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Bağlantı-1: Sorgulama ekranı

Bağlantı-2: Başvuru dilekçesi