Yabancı Sermaye Piyasası Araçlarının ve Depo Sertifikalarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Yeni Tebliği


       Ülkemiz sermaye piyasalarının küresel piyasalara entegrasyonunun hızlanması, özellikle küresel piyasalarda güvenilirliği yüksek şirketler ve/veya kurumlarca ülkemizde yabancı sermaye piyasası araçlarının ihraç edilmesi ve Türk sermaye piyasalarında gerek araç çeşitliğinin sağlanması gerekse piyasa derinliğinin artırılmasını teminen yabancı sermaye piyasası araçlarının ve depo sertifikalarının Kurul kaydına alınmasına, halka arz ve satışına ilişkin esaslar Kurulumuzun Seri:III, No:44 sayılı Yabancı Sermaye Piyasası Araçlarının ve Depo Sertifikalarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:III, No:44 sayılı Tebliğ) ile yeniden düzenlenmiştir. Anılan Tebliğ 23/10/2010 tarih ve 27738 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

       Seri:III, No:44 sayılı Tebliğ ile temel olarak aşağıdaki yenilikler getirilmiştir:

  1. Yabancı hisse senetlerinin Türkiye'de halka arz yoluyla satışının depo sertifikaları aracılığıyla yapılma zorunluluğu kaldırılarak yabancı hisse senetlerinin ülkemizde halka arz edilebilme imkânı getirilmiştir.
  2. Yabancı hisse senetlerinin depo sertifikaları vasıtasıyla halka arzında, yabancı ortaklığın; kuruluşundan itibaren en az 2 yıl geçmiş ve uluslararası muhasebe standartlarına göre hazırlanmış ve denetlenmiş son yıl mali tablolarına göre kar elde etmiş olması ve daha önce ihraç etmiş olduğu hisse senetlerinin başvuru tarihinden en az 1 yıl önce borsaya kote edilmiş ve bu süre içerisinde en az 100 gün işlem görmüş olması şartları kaldırılmıştır.
  3. Ülkemizde halka arz edilecek yabancı sermaye piyasası araçlarının, çıkarıldıkları ülkede bir borsaya kote edilmiş olma zorunluluğu kaldırılarak herhangi bir borsada kote edilmemiş yabancı sermaye piyasası araçlarının Türkiye'de halka arzına, kotasyon başvurusunun yatırımcının korunması veya benzer bir gerekçeyle reddedilmemiş olması şartıyla imkân tanınmıştır.
  4. Yabancı sermaye piyasası araçlarının satışında yabancı ortaklıklar tarafından temsilci atanması zorunlu hale getirilmiş olup bu kapsamda temsilcinin nitelikleri ve yükümlülükleri belirlenmiştir.
  5. Aracı kuruluşların kayda alınma başvurusundan önce, yabancı sermaye piyasası araçları ile depo sertifikalarının ve bunları çıkaranların kayda alınma için gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadıkları konusunda görüş almak üzere Kurul'a ön başvuruda bulunabilme süreci kaldırılmıştır.
  6. Yabancı sermaye piyasası araçlarının depo sertifikası vasıtasıyla halka arzında, depocu ve saklamacı kuruluş tanımlamaları yapılmış olup, depocu kuruluşun temsilcinin niteliklerini haiz olması durumunda depocu kuruluşun temsilci olabilmesine olanak sağlanmıştır.
  7. Yabancı ortaklıklara ait finansal raporların Kurul düzenlemelerinde payları borsada işlem gören ortaklıklar için kabul edilen muhasebe standartlarına veya uluslararası genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun olarak hazırlanması zorunluluğu getirilmiş ve söz konusu finansal raporların kamuya ne şekilde duyurulacağı düzenlenmiştir.
  8. Yabancı ortaklıkların finansal tablolarının bağımsız denetim yükümlülüğü bakımından payları borsada işlem gören ortaklıklar ile aynı esaslara tabi olduğu ve finansal tabloların bağımsız denetiminin Kurul'un bağımsız denetimle yetkili kuruluşlar listesinde bulunan bağımsız denetim kuruluşları veya bu kuruluşların üyesi olduğu uluslararası bağımsız denetim kuruluşları tarafından uluslararası genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yapılacağı hükme bağlanmıştır.