DUYURU

Kurulumuzun 12/08/2009 tarih 25/706 sayılı Kararı uyarınca;

Kurulumuzun 28/09/2007 tarih ve 35/1022 sayılı İlke Kararı ile uygulama ilke ve esasları belirlenen "işlem yapma yasağı"na ilişkin olarak ayrıntıları aşağıda özetlenen değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.

Yeni esaslar çerçevesinde;

1- İşlem yasağının geçicilik-süreklilik niteliği Kurul Karar Organı'nca işlem yasağına karar verilmesi sırasında belirlenecek olup İlke Kararı'nda geçici işlem yasağı için 2 yıllık süre, sürekli işlem yasağı için 5 yıllık süre korunmuştur.

2- Kurul Karar Organı'nca sürekli işlem yasağına karar verilmesinde;

a) İlgili hakkında daha önce Kurulca işlem yasağı tesis edilmesi,

b) İşlem yasağına konu fiilin 3. şahıslara ait hesapların kullanılarak gerçekleştirilmesi,

c) İşlem yasağına konu fiilin organize şekilde gerçekleştirilmesi,

hususları göz önünde bulundurulacaktır.

3- Tekerrüre ilişkin hükümler İlke Kararı'ndan çıkarılmıştır.

4- Kurul Karar Organı'nca işlem yasağı kararı verildikten sonra işlem yasaklısı gerçek veya tüzel kişi hesaplarında "Borsada işlem görmeyen paylar" statüsünde yer alan ve bir ay içerisinde tasfiye edilmeyen paylar da "Yasaklı paylar" statüsüne alınacaktır. (Tasfiye Edilmesi: İlke Kararı'nda, "Borsada işlem görmeyen paylar" statüsündeki payların satışına ilişkin hükümler çerçevesinde satılması ve/veya işlem yasaklısı olmayan başka bir şahsın hesaplarına virmanlanması)

5- Aracı kurumların kredi alacaklarının karşılıksız kalmasına bağlı olarak gerçekleştirilecek işlemlerde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin kayıtları esas alınacaktır.

6- Aracı kurumların kredi alacaklarının karşılıksız kalmasına bağlı olarak, müşteriye ait kıymetlerin borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda satışı için aracı kurumlarca Kurul'a başvurulması yükümlülüğü kaldırılmıştır.

7- Mevcut durumda işlem yasaklısı bulunan kişilerin işlem yasak süreleri yeni esaslar kapsamında dikkate alınacaktır.

28/09/2007 tarih ve 35/1022 sayılı İlke Kararı'nın yeni hali 2009/36 sayılı Kurulumuz Haftalık Bülteninde yayınlanmıştır.