Uluslararası finansal piyasalarda yaşanan son dalgalanmalar ile birlikte, tüm Dünya borsalarında olduğu gibi İMKB'de işlem gören şirketlerin hisse senedi fiyatlarında da önemli düşüşler yaşanmıştır. Bu nedenle, pek çok şirketin pay fiyatı nominal değerinin (1 TL'nin) altına düşmüştür. Bilindiği üzere mevcut yasal mevzuat sebebiyle, sermayeyi temsil eden payların nominal değerinin altında satılması mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla anılan şirketlerin halka arz suretiyle nakit sermaye artırımı yapmaları imkânı ekonomik olarak ortadan kalkmıştır. Bu durum nakit sermaye ihtiyacı olan şirketleri zorunlu olarak tahsisli sermaye artırımına yönlendirmektedir.

Borsa fiyatı nominal değerinin altında olan şirketlerin rüçhan hakkı kullandırılması veya halka arz suretiyle sermaye artırımı yapabilmeleri için ortaklık varantı ve oydan yoksun paylara ilişkin Tebliğler daha önce Kurulumuzca düzenlenmişti. Bu düzenlemelere ilave olarak, payları nominal değerin altında işlem gören şirketlerin nakit sermaye artırımlarına imkân sağlamak amacıyla, halka açık anonim ortaklıklar için fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltım sürecine ilişkin ilke ve esaslar Kurulumuzca belirlenmiş ve Kurulumuz Haftalık Bülteni aracılığıyla kamuya duyurulmuştur.

Söz konusu ilke ve esaslar çerçevesinde yapılacak fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımları, şirketlerin varlıklarında ve yatırımcıların mal varlığında herhangi bir değişime sebep olmayacak ancak, kaydî olarak bir payın İMKB'deki işlem fiyatının düzeltilerek nominal değerin üzerine çıkmasını sağlayabilecektir. Bu işlemin bedelsiz sermaye artırımlarının tersine işleyen bir süreç olarak tanımlanması mümkündür. Bu işlemde nihai amaç, nakit sermaye artırımına uygun ekonomik ve hukuki koşulların oluşturulmasıdır.

Pay fiyatı nominal değerin altında olan şirketlerin, nakit sermaye artırımları öncesinde bu tür bir sermaye azaltımı yapmalarının, şirketlerin halka açıklık oranlarının muhafazasını ve sermayenin tabana yayılmasını sağlayacağı düşünülmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.