Kurulumuzun Seri: X, No: 22 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ"de değişiklik yapan, Seri: X, No: 25 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılamasına Dair Tebliğ", 25/10/2009 tarihli ve 27387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Seri: X, No: 25 Tebliği ile yapılan değişiklikler sonucunda getirilen yeni düzenlemeler aşağıda yer almaktadır:

1. Bağımsız denetim kuruluşlarının bir müşteri şirket ile azami 7 hesap dönemi sözleşme yapabilmesi (bağımsız denetçi rotasyonu) uygulamasına, 01/01/2011 tarihinden sonra sona erecek hesap dönemleri için geçerli olmak üzere, Tebliğ'de belirlenen kurumsal yapıyı oluşturan bağımsız denetim kuruluşları için istisna getirilmiştir.

Sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinin bağımsızlığının sağlanması bakımından öngörülen önemli araçlardan biri, bağımsız denetim kuruluşu/sorumlu ortak başdenetçi rotasyonudur. 12/06/2006 tarihli ve 26196 sayılı mükerrer Resmi Gazete' de yayımlanan Seri: X, No: 22 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" ile bağımsız denetçi rotasyonunun kuruluş bazında gerçekleştirilmesi öngörülmüş olup, uygulama bu şekilde devam edecektir. Ancak bağımsız denetim kuruluşlarının gerçek anlamda kurumsallaşmasını teşvik etmek amacıyla, çalışmalarında bağımsızlığı temin edecek üst düzey bir organizasyona sahip olduğunu Tebliğ'de belirlenen şekilde kanıtlayabilen bağımsız denetim kuruluşlarının, azami 7 hesap döneminde, sorumlu ortak başdenetçi rotasyonu uygulamak koşuluyla müşterileri ile 7 hesap dönemini geçen sözleşme yapabilmeleri imkanı getirilmiştir. Söz konusu düzenleme, yukarıda da belirtildiği üzere, 01/01/2011 tarihinden sonra sona erecek hesap dönemleri için geçerli olacak ve bu uygulamadan faydalanmak isteyen bağımsız denetim kuruluşları, Tebliğ'de belirlenen şartları haiz olduklarını bağımsız denetim sözleşmesinin imzalanma tarihinden en az 9 ay önce Kurula bildireceklerdir.

Diğer taraftan, bağımsız denetim rotasyonu uygulamasından gerçek anlamda sonuç almak ve bağımsızlığı tam olarak temin etmek amacıyla, bir sorumlu ortak başdenetçinin, bir müşteri şirket ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesinde her halükarda en çok 7 hesap dönemi görev yapabileceği hükme bağlanmıştır.

2. Seri: X, No: 22 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ"in İkinci Kısmının 30'uncu maddesinde yer alan bağımsız denetim yapma yetkisinin "süresiz olarak iptali" yönündeki yaptırım, Kurulumuzun diğer sermaye piyasası lisansları için öngörülen iptal yaptırımlarına uyumu temin etmek amacıyla "2 yıldan az olmamak üzere süreli veya süresiz" olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik kapsamında, daha önce Kurul tarafından sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde bulunması süresiz olarak yasaklanan bağımsız denetçiler, haklarındaki Kurul Karar tarihinden itibaren 2 yıl geçmiş olması kaydıyla yasaklarının kaldırılması için Kurula başvuruda bulunabilirler.

3. Seri: X, No: 22 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ"in Otuzbeşinci Kısmının Geçici 3'üncü maddesi ile Seri: X, No: 22 Tebliği'nin yayımı tarihi olan 12/06/2006 tarihinden önce sorumlu ortak başdenetçilere tanınan sermaye piyasasında bağımsız denetim lisans belgesine sahip olma muafiyeti, söz konusu tarihte sorumlu ortak başdenetçi olma şartlarını haiz olanlar için de geçerli hale getirilmiştir.

4. Tebliğin diğer maddelerinde yapılan değişiklikler ile ise uygulamada karşılaşılan tereddütlü hususlara açıklık getirilmiş ve bazı ifadeler daha anlaşılır kılınmak amacıyla değiştirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.