Kurulumuzca hakkında inceleme yapılmış olan bir TV kanalıyla ile ilgili olarak basında yer alan değerlendirmelere ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Kurulumuzda, basında yer alan değerlendirmelerde ifade edildiğinin aksine, bahse konu inceleme 2004 yılında başlatılmış ve yaklaşık 14 ay önce karara bağlanmış olup, konuyla ilgili  bekleyen bir inceleme ya da yapılması gereken bir suç duyurusu bulunmamaktadır.

Anılan incelemenin konusu "halka arz faaliyeti"nin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğidir. Uzman raporunda, iddia edilenin aksine, bu konuda somut bir tespite ulaşılamamış ve herhangi bir yaptırım ya da suç duyurusu önerisinde de bulunulmamıştır.

Diğer yandan incelemenin yapılması için gerekli bilgi ve belgelerin verilmediği iddiası da gerçeği yansıtmamakta olup, incelemenin ilerleyen aşamalarında, konunun aydınlatılmasına yönelik gerekli bilgiler temin edilmiş ve bu bilgiler ışığında Kurulumuzca karar alınmıştır.

Kurul Karar Organı, SPK idari yapılanması içinde en üst düzeyde yer almakta olup Sermaye Piyasası Kurulu adına karar alma yetkisine sahip olan tek organdır. Karar alınma sürecinde uzman rapor ve görüşleri, konuyla ilgili Daire görüşü, gerek duyulması halinde Hukuk İşleri Dairesi de dâhil olmak üzere diğer dairelerin de görüşleri Karar Organı tarafından değerlendirilmekte ve 7 üyeden oluşan Karar Organı tarafından konuyla ilgili karar verilmektedir. Bu konuda alınan karar tüm üyelerin oybirliği ile alınmıştır.

Öte yandan Hukuk İşleri Dairesi Başkanı ataması ile iddiaya konu görüş arasında bir bağlantı kurulması mümkün olmayıp, ayrıca anılan atamanın hukuka uygun olduğu yönünde teftiş raporları ve kesinleşmiş yargı kararları bulunduğundan Anayasa md 138 uyarınca herhangi bir açıklama yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Farklı çevrelerin yalan ve yanlış yönlendirmeleriyle görev yapmakta olan kamu görevlilerinin baskı altına alınmaya çalışılmasının ve karar alma mekanizmaları açıkça düzenlenmiş bulunan; teknik ve tarafsız bir bağımsız idari otorite olan Kurulumuzun bu şekilde yıpratılmaya çalışılmasının kamu yararına ve ülke menfaatlerine yönelik olmadığı açık olup, bu konuda gereken özenin gösterilmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.