İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği yenilenmiştir.

Kurulumuz kaydındaki ihraççıların muafiyet şartlarına ve Kurul kaydından çıkarılmalarına ilişkin esasları düzenleyen Seri:IV, No:9 sayılı "İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği", ihraççıların sermaye piyasası düzenlemelerinden kaynaklanan maliyetlerinin azaltılması ve Avrupa Birliği müktesebatına uyumun sağlanması amacıyla yürürlükten kaldırılmış ve Seri:IV, No:39 sayılı "İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği" 08/03/2008 tarih ve 26810 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yürürlüğe giren yeni Tebliğ ile kayıtlı sermaye sisteminde bulunan borsa dışı şirketlerin de Kurul kaydından çıkmaları mümkün kılınmıştır. Bağımsız denetim muafiyeti için aranan azami aktif toplamı büyüklüğü 6.000.000,-YTL olarak belirlenmiş, diğer taraftan son iki yıllık mali tablolarına göre brüt satış hasılatı 350.000 YTL'nin altında kalan borsa dışı şirketler için de Kurulca bağımsız denetim muafiyeti verilmesi mümkün kılınmıştır.

Diğer taraftan, kar dağıtım muafiyeti borsa şirketlerini kapsayacak şekilde genişletilmiş ve bu muafiyetin esasları yeniden belirlenmiştir.

Tebliğ ile getirilen en önemli yeniliklerden bir diğeri, sermaye piyasası araçlarının sadece nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılması durumunda, ihraççılara izahname düzenlenme yükümlülüğünden Kurulca muafiyet verilebilmesidir. Ancak nitelikli yatırımcılar tarafından satın alınan söz konusu sermaye piyasası araçlarının, halka arz tanımı kapsamına girecek şekilde yeniden satışa sunulmaları halinde, izahname ve sirküler düzenleme yükümlülüğünün söz konusu olacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan düzenleme ile ayrıca Kurul kaydından çıkarılma esasları da yeniden düzenlenmiştir.

Seri:IV, No:27 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır.

Seri:IV, No:27 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'in 4'üncü maddesinin ikinci fıkrasında Seri:IV, No:9 sayılı İhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 3'üncü maddesinin (a) bendine yapılan atıf, Seri:IV, No:9 sayılı Tebliğ'in, Seri:IV, No:39 sayılı Tebliğ ile yürürlükten kaldırılması nedeniyle düzeltilmiştir.

Seri:XI, No:1 sayılı Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır.

Seri:XI, No:1 sayılı Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklik ile söz konusu Tebliğ'in 49'uncu maddesinde yer alan ilan yükümlülükleri Seri:XI, No:25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ'de yer alan hükümlerle paralel hale getirilerek, payları bir borsada görmeyen ortaklıklar için mali tablolarını mahalli gazetede ilan etmek yerine internet sitesinde ilan edebilme alternatifi getirilmiştir. Böylece, günümüzde yatırımcılar tarafından internet kullanımının yaygınlaştığı ve internet sitelerinin mahalli gazetelerin aksine her zaman erişilebilir olduğu dikkate alınarak, yapılan bu düzenleme ile, hem payları borsada işlem görmeyen şirketlerin sermaye piyasası yükümlülüklerinden kaynaklanan maliyetlerinin düşürülmesi hem de yatırımcıların mali tablolar, yıllık faaliyet raporları ile bağımsız denetim görüşüne daha kolay erişebilmelerine imkan sağlanması amaçlanmıştır.