Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan T. İmar Bankası Türk Anonim Şirketince Devlet İç Borçlanma Senedi Satışı Adı Altında Toplanan Tutarların Ödenmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Kararla İlgi Ödemeler Hakkında Duyuru

24.5.2007 tarih ve 5667 sayılı Kanun'un 1 inci maddesi uyarınca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 03.07.2003 tarih ve 1085 sayılı kararı ile Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. tarafından Banka bünyesinde karşılığında Devlet iç borçlanma senedi bulunmamasına rağmen ikincil piyasada Devlet iç borçlanma senedi satışı adı altında toplanan tutarların ödenmesine ilişkin esas ve usulleri belirleyen 2007/12398 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 21.7.2007 tarih ve 26589 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Karar uyarınca Banka tarafından toplanan işlem tutarları ve Kararın 4 üncü maddesinin altıncı fıkrası uyarınca işleyecek faizleri ile kesinleşmiş idari yargı kararlarına ve bu nitelikteki kararlara dayalı icra emirlerine ilişkin tutarlar, başvuran hak sahiplerine, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu aracılığıyla ödenecek olup, ödemelerin esas ve usullerine ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.tmsf.org.tr/docs/ilanlar/tr/ba230707_2.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.