Uluslararası Finansal Raporlama Standartları İle Uyumlu Seri: XI, No: 25 Sayılı Tebliğ Uyarınca Düzenlenecek Taslak Mali Tablo ve Dipnot Formatları Kamuoyunun Görüşlerine Açılmıştır

Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; Kurulumuzun Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu Seri: XI, No: 25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliği" (Seri: XI, No: 25 sayılı Tebliğ), hisse senetleri borsada işlem gören şirketler, yatırım ortaklıkları, hisse senetleri borsada işlem görsün veya görmesin tüm aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ile bu işletmelerin bağlı ortaklığı, müşterek yönetime tabi ortaklığı ve iştiraki konumunda olan ve konsolidasyon kapsamı dışında tutulmamış olan şirketler için 01.01.2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yürürlükte bulunmaktadır. İçinde bulunulan geçiş döneminde, anılan Tebliğ uyarınca kamuya yapılacak açıklamalara esas teşkil edecek standart mali tablo ve dipnot formatlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar Kurulumuzca yürütülmektedir.

Konuya ilişkin olarak, UFRS'de her ne kadar standart bir mali tablo ve dipnot formatı öngörülmemiş olsa dahi, ülkemiz sermaye piyasalarında UFRS ile uyumlu muhasebe standartlarının ilk defa uygulanacak olması nedeniyle, finansal verinin mali tablolardaki gösteriminde tutarlılığın ve karşılaştırılabilirliğin sağlanmasını teminen söz konusu mali tablo ve dipnotlara ilişkin genel bir formatın belirlenmesinin uygun olacağı görüşü ağırlık kazanmıştır.

Kurulumuzca, 01.01.2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolar itibariyle Seri: XI, No: 25 sayılı Tebliğ kapsamında hisse senetleri borsada işlem gören şirketler, hisse senetleri borsada işlem görsün veya görmesin tüm aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve yatırım ortaklıkları tarafından kamuya açıklanacak mali tablolara ilişkin olarak ekte yer verilen taslak solo-konsolide bilanço ve gelir tablosu ile ilgili dipnot formatları Tebliğ kapsamındaki her bir sektör itibariyle hazırlanmış bulunmakta olup, bu çerçevede söz konusu formatlara ilişkin görüşlerinizin 15.08.2004 tarihine kadar aşağıdaki elektronik posta adresi aracılığıyla Kurulumuza iletilmesi mümkün bulunmaktadır.

Nakit akım tablosu ile özsermaye değişim tablosunun ise Tebliğ'in ilgili Kısımlarında belirlendiği şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

E-Posta Adresi: -

Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları