" Bilindiği üzere, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu Kurulumuzun Seri:XI, No:25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliği" (Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğ), 01.01.2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. Özel hesap dönemi olan işletmeler için ise, anılan Tebliğ, 01.01.2005 tarihinden sonra sona eren yıllık hesap döneminden sonraki ilk ara mali tablolardan başlamak üzere uygulanacaktır. Ancak, dileyen işletmelerin 31.12.2003 tarihinde veya daha sonra sona eren yıllık veya ara hesap döneminden başlamak üzere Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğ hükümlerini uygulayabilmelerine olanak tanınmıştır.

Diğer taraftan, mali tablolarını Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğ çerçevesinde düzenlemek için 01.01.2005 tarihine kadar beklemeyi tercih eden işletmeler, mali tablolarını Kurulumuzun muhasebe standartları ile ilgili diğer düzenlemelerine uygun olarak hazırlayacaklardır. Bu kapsamda, 31.12.2003 tarihinden itibaren hisse senetleri borsada işlem görsün veya görmesin halka açık anonim ortaklıklar, aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları ile bunların bağlı ortaklıkları ve iştirakleri yüksek enflasyon dönemlerinde Kurulumuzun Seri:XI, No:20 sayılı "Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"ini (Seri:XI, No:20 sayılı Tebliğ); hisse senetleri borsada işlem gören ana ortaklıklar konsolide mali tablolarının hazırlanmasında, ana ortaklık olsun veya olmasın hisse senetleri borsada işlem gören şirketler ise, iştiraklerin muhasebeleştirilmesinde Kurulumuzun Seri:XI, No:21 sayılı "Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"ini (Seri:XI, No:21 sayılı Tebliğ) uygulayacaklardır. Ayrıca söz konusu işletmeler, yukarıda sayılanların yanında Kurulumuzun Seri:XI, No:1 sayılı "Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Esaslar Hakkında Tebliği" (Seri:XI, No:1 sayılı Tebliğ) uyarınca mali tablo düzenlemeye devam edeceklerdir.

Konuya ilişkin olarak, anılan Tebliğler çerçevesinde 31.12.2003 tarihi itibariyle düzenlenecek yıllık/ara (özel hesap dönemleri için) mali tablolar ile izleyen ara dönemlerde düzenlenecek mali tablolar ve söz konusu mali tabloların Kurulumuza ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına (İMKB) bildirim süreleri konusunda, daha önce İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na hitaben gönderilen ve beş işgünü süreyle Borsa Bülteninde yayımlanan 12.02.2004 tarih ve MSD-10/93-2124 sayılı yazımız kapsamında yapılan açıklamalarımıza aşağıda yer verilmiştir.

I. Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğ veya UFRS çerçevesinde düzenlenecek mali tablolar ile bu mali tabloların Kurulumuza ve İMKB'ye bildirim sürelerine ilişkin olarak;

a) Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğ veya UFRS'yi 31.12.2003 tarihli yıllık mali tablolardan başlamak üzere isteğe bağlı olarak uygulamayı tercih eden ve konsolide mali tablo düzenleme yükümlülüğü bulunmayan işletmeler, Tebliğ'in 707'nci maddesinin (a) ve (c) bentleri uyarınca, konsolide olmayan yıllık mali tablolarını, hesap dönemlerinin bitimini izleyen 10 haftalık süreye, ilk uygulama için öngörülen 2 haftalık ek süre ilave edilmek suretiyle en geç 12 hafta içinde, Tebliğ'in 719'uncu maddesi uyarınca düzenlenecek ilgili bağımsız denetim raporu ile birlikte Kurul'a ve İMKB'ye göndermekle yükümlüdürler. Bu işletmelerin, Seri:XI, No:20 sayılı Tebliğe göre konsolide olmayan mali tablo ile Seri:XI, No:1 sayılı Tebliğ uyarınca tarihi maliyet esasına göre mali tablo düzenleme ve kamuya duyurma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

b) Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğ veya UFRS'yi 31.12.2003 tarihli yıllık mali tablolardan başlamak üzere isteğe bağlı olarak uygulamayı tercih eden ve konsolide mali tablo düzenleme yükümlülüğü bulunmayan işletmeler, ilk uygulama yılında ara dönemlerde, Tebliğ'in 708'inci maddesinin (a) ve (c) bentleri ile 719'uncu maddesi uyarınca, konsolide olmayan 3, 6 ve 9 aylık ara dönem mali tablolarını ilgili ara dönemin bitimini izleyen en geç 6 hafta içinde ilgili bağımsız denetim raporu ile birlikte Kurul'a ve İMKB'ye göndermekle yükümlüdürler. Bu işletmelerin, Seri:XI, No:20 sayılı Tebliğe göre konsolide olmayan mali tablo ve Seri:XI, No:1 sayılı Tebliğ uyarınca tarihi maliyet esasına göre mali tablo düzenleme ve kamuya duyurma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

c) Özel hesap dönemleri bulunan ve bu çerçevede, Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğ veya UFRS'yi 31.12.2003 tarihli ara mali tablolardan başlamak üzere isteğe bağlı olarak uygulamayı tercih eden ve konsolide mali tablo düzenleme yükümlülüğü bulunmayan işletmeler, Tebliğ'in 708'inci maddesinin (a) ve (c) bentleri ile 719'uncu maddesi uyarınca, konsolide olmayan 3, 6 veya 9 aylık ara dönem mali tablolarını, ilgili ara dönemin bitimini izleyen en geç 8 hafta içinde ilgili bağımsız denetim raporu ile birlikte Kurul'a ve İMKB'ye göndermekle yükümlüdürler. Bu işletmelerin, Seri:XI, No:20 sayılı Tebliğe göre konsolide olmayan mali tablo ve Seri:XI, No:1 sayılı Tebliğ uyarınca tarihi maliyet esasına göre mali tablo düzenleme ve kamuya duyurma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

d) Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğ veya UFRS'yi 31.12.2003 tarihli yıllık mali tablolardan başlamak üzere isteğe bağlı olarak uygulamayı tercih eden ve konsolide mali tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan işletmeler, Tebliğ'in 707'nci maddesinin (b) ve (c) bentleri uyarınca, konsolide yıllık mali tablolarını, hesap döneminin bitimini izleyen 10 haftalık süreye konsolide mali tablolar için verilen 4 haftalık ek süre ve ilk uygulama için öngörülen 2 haftalık ek süre ilave edilmek suretiyle en geç 16 hafta içinde, Tebliğ'in 719'uncu maddesi uyarınca düzenlenecek ilgili bağımsız denetim raporu ile birlikte Kurul'a ve İMKB'ye göndermekle yükümlüdürler. Bu işletmeler, Seri:XI, No:20 ve Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğlere göre konsolide olmayan mali tablo ve Seri:XI, No:1 sayılı Tebliğ uyarınca tarihi maliyet esasına göre mali tablo düzenleme ve kamuya duyurma yükümlülüğüne tabi değildirler. Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğ'e göre hazırlanan konsolide olmayan mali tabloların isteğe bağlı olarak Kurul'a ve İMKB'ye gönderilmesi, ancak söz konusu mali tabloların, bu mali tablolara ilişkin bağımsız denetim raporuyla birlikte ve konsolide mali tablolarla eş zamanlı olarak bildirilmesi kaydıyla mümkündür.

e) Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğ veya UFRS'yi 31.12.2003 tarihli yıllık mali tablolardan başlamak üzere isteğe bağlı olarak uygulamayı tercih eden ve konsolide mali tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan işletmeler, ilk uygulama yılında ara dönemlerde, Tebliğ'in 708'inci maddesinin (b) ve (c) bentleri ile 719'uncu maddesi uyarınca, 3, 6 ve 9 aylık ara dönem konsolide mali tablolarını, ilgili ara dönemin bitimini izleyen 10 hafta içinde ilgili bağımsız denetim raporu ile birlikte Kurul'a ve İMKB'ye göndermekle yükümlüdürler. Bu işletmeler, Seri:XI, No:20 ve Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğlere göre konsolide olmayan mali tablo ve Seri:XI, No:1 sayılı Tebliğ uyarınca tarihi maliyet esasına göre mali tablo düzenleme ve kamuya duyurma yükümlülüğüne tabi değildirler. Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğ'e göre hazırlanan konsolide olmayan mali tabloların isteğe bağlı olarak Kurul'a ve İMKB'ye gönderilmesi, ancak söz konusu mali tabloların, bu mali tablolara ilişkin bağımsız denetim raporuyla birlikte ve konsolide mali tablolarla eş zamanlı olarak bildirilmesi kaydıyla mümkündür.

f) Özel hesap dönemleri bulunan ve bu çerçevede, Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğ veya UFRS'yi 31.12.2003 tarihli ara mali tablolardan başlamak üzere isteğe bağlı olarak uygulamayı tercih eden ve konsolide mali tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan işletmeler, Tebliğ'in 708'inci maddesinin (b) ve (c) bentleri ile 19'uncu maddesi uyarınca, 3, 6 veya 9 aylık ara dönem konsolide mali tablolarını, ilgili ara dönemin bitimini izleyen en geç 12 hafta içinde ilgili bağımsız denetim raporu ile birlikte Kurul'a ve İMKB'ye göndermekle yükümlüdürler. Bu işletmelerin, Seri:XI, No:20 ve Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğlere göre konsolide olmayan mali tablo ve Seri:XI, No:1 sayılı Tebliğ uyarınca tarihi maliyet esasına göre mali tablo düzenleme ve kamuya duyurma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğ'e göre hazırlanan konsolide olmayan mali tabloların isteğe bağlı olarak Kurul'a ve İMKB'ye gönderilmesi, ancak söz konusu mali tabloların, bu mali tablolara ilişkin bağımsız denetim raporuyla birlikte ve konsolide mali tablolarla eş zamanlı olarak bildirilmesi kaydıyla mümkündür.

g) Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğ veya UFRS'ye göre düzenlenen mali tablolara ilişkin bağımsız denetim yükümlülüğü ile ilgili olarak; yukarıdaki bentlerde belirtildiği üzere, Tebliğ'in 719'uncu maddesi uyarınca, ilk yılda düzenlenen ara mali tabloların tümü sınırlı, yıllık mali tablolar ise sürekli denetime tabidir. İlk yılda düzenlenen mali tabloların bağımsız denetimine ilişkin Tebliğ'in 719'uncu maddesiyle düzenlenen özel hüküm sonraki yıllar için söz konusu olmayıp, Tebliğ'in 720'nci maddesi uyarınca, sonraki yıllarda düzenlenen 6 aylık ara mali tablolar sınırlı, yıllık mali tablolar sürekli denetime tabi bulunmaktadır.

Bu kapsamda, Tebliğ'in ilk uygulamasından sonraki yıllarda işbu yazımızın I/(b) ve (c) bentlerinde belirtilen işletmeler için, 3 ve 9 aylık ara dönem mali tabloları ile ilgili olarak 4 haftalık, 6 aylık ara dönem mali tabloları ile ilgili olarak ise 6 haftalık bildirim süreleri geçerlidir. Yazımızın I/(e) ve (f) bentlerinde belirtilen işletmeler için ise, 3 ve 9 aylık ara dönem mali tabloları ile ilgili olarak 8 haftalık, 6 aylık ara dönem mali tabloları ile ilgili olarak ise 10 haftalık süreler geçerlidir.

h) Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğ veya UFRS'ye göre düzenlenen mali tabloların Kurulumuza ve Borsaya bildirim sürelerinin tespiti ile ilgili olarak; Tebliğ'in 707'inci maddesinin (d) bendinde düzenlenen "sürelerin bitiminin iş gününe denk gelmemesi durumunda takip eden ilk iş günü süre bitim tarihi olarak dikkate alınır." hükmü, sürelerin belirlenmesindeki mevcut uygulamayı değiştirmemektedir.

II. Seri:XI, No:20 ve/veya Seri:XI, No:21 sayılı Tebliğler çerçevesinde düzenlenecek mali tablolar ile bu mali tabloların Kurul'a ve İMKB'ye bildirim sürelerine ilişkin olarak;

a) Seri:XI, No:20 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde 31.12.2003 tarihli yıllık mali tablolardan başlamak üzere enflasyona göre düzeltilmiş mali tablo düzenlemekle yükümlü olan ve konsolide mali tablo düzenleme yükümlülüğü bulunmayan işletmeler, anılan Tebliğin 39'uncu maddesi uyarınca, hesap dönemlerinin bitimini izleyen 10 hafta içinde bildirilmesi gereken enflasyona göre düzeltilmiş yıllık mali tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporlarını, ilk defa hazırlanması halinde bu süreye 4 hafta ilave edilmek suretiyle en geç 14 hafta içinde Kurul'a ve İMKB'ye göndermekle yükümlüdürler. Bu işletmeler, Seri:XI, No:1 sayılı Tebliğ uyarınca düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş tarihi maliyetli mali tablolarını da enflasyona göre düzeltilmiş mali tabloları ile aynı süre içinde eş zamanlı olarak Kurul'a ve İMKB'ye gönderirler.

b) Seri:XI, No:20 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde 31.12.2003 tarihli yıllık mali tablolardan başlamak üzere enflasyona göre düzeltilmiş mali tablo düzenlemekle yükümlü olan ve konsolide mali tablo düzenleme yükümlülüğü bulunmayan işletmeler, izleyen ara dönemlerde, anılan Tebliğin 39'uncu maddesi uyarınca, bağımsız denetime tabi olmayan 3 ve 9 aylık enflasyona göre düzeltilmiş ara dönem mali tablolarını, ilgili ara dönemi izleyen 4 hafta içinde, bağımsız denetime tabi 6 aylık enflasyona göre düzeltilmiş ara dönem mali tablolarını ise ilgili ara dönemi izleyen 6 hafta içinde ilgili bağımsız denetim raporu ile birlikte Kurul'a ve İMKB'ye göndermekle yükümlüdürler. Bu işletmeler, Seri:XI, No:1 sayılı Tebliğ uyarınca düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş 6 aylık ve bağımsız denetimden geçmemiş 3 ve 9 aylık tarihi maliyetli ara mali tablolarını da enflasyona göre düzeltilmiş ara mali tabloları ile aynı süre içinde eş zamanlı olarak Kurul'a ve İMKB'ye gönderirler.

Seri:XI, No:20 sayılı Tebliğ'in 01.01.2003 tarihinden sonra sona eren yıllık mali tablolardan başlamak üzere yürürlüğe girmiş olması nedeniyle, özel hesap dönemi bulunan ve 2003 yılı içinde bu Tebliğ'e göre mali tablo hazırlayan işletmelerin ara dönem mali tablo bildirim süreleri açısından da aynı esaslar geçerli bulunmaktadır.

c) Seri:XI, No:20 ve Seri:XI, No:21 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde 31.12.2003 tarihli yıllık mali tablolardan başlamak üzere enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali tablo düzenlemekle yükümlü olan işletmeler, anılan Tebliğlerin sırasıyla 39 ve 5'inci maddeleri uyarınca, hesap dönemlerinin bitimini izleyen 10 haftalık süreye enflasyona göre düzeltme için bir defaya mahsus olmak üzere verilen 4 haftalık ek süre ve konsolide mali tablolar için verilen 6 haftalık süre eklenmek suretiyle en geç 20 hafta içinde enflasyona göre düzeltilmiş konsolide yıllık mali tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporlarını Kurul'a ve İMKB'ye göndermekle yükümlüdürler. Seri:XI, No:20 ve Seri:XI, No:21 sayılı Tebliğler çerçevesinde, nihai mali tablo düzenleme yükümlülüğü enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali tablolar olan bu işletmeler, konsolide mali tabloların hazırlanmasında kullanılmak üzere düzenlenen enflasyona göre düzeltilmiş konsolide olmayan mali tablolarını Kurul'a ve İMKB'ye göndermekle yükümlü değildirler. Seri:XI, No:20 sayılı Tebliğ'e göre hazırlanan konsolide olmayan mali tabloların isteğe bağlı olarak Kurul'a ve İMKB'ye bildirilmesi, ancak söz konusu mali tablolara ilişkin bağımsız denetim raporuyla birlikte ve konsolide mali tablolarla eş zamanlı olarak gönderilmesi kaydıyla mümkündür. Ayrıca, bu işletmeler, Seri:XI, No:1 sayılı Tebliğ uyarınca düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş tarihi maliyetli mali tablolarını da enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali tabloları ile aynı süre içinde eş zamanlı olarak Kurul'a ve İMKB'ye gönderirler.

d) Seri:XI, No:20 ve Seri:XI, No:21 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde 31.12.2003 tarihli yıllık mali tablolardan başlamak üzere enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali tablo düzenlemekle yükümlü olan işletmeler, izleyen ara dönemlerde, anılan Tebliğlerin sırasıyla 39 ve 5'inci maddeleri uyarınca, bağımsız denetime tabi olmayan 3 ve 9 aylık enflasyona göre düzeltilmiş ara dönem konsolide mali tablolarını, ilgili ara dönemi izleyen 4 haftalık süreye konsolide mali tablolar için verilen 6 haftalık süre eklenmek suretiyle en geç 10 hafta içinde, bağımsız denetime tabi 6 aylık enflasyona göre düzeltilmiş ara dönem konsolide mali tablolarını ise ilgili ara dönemi izleyen 6 haftalık süreye konsolide mali tablolar için verilen 6 haftalık süre eklenmek suretiyle en geç 12 hafta içinde ilgili bağımsız denetim raporu ile birlikte Kurul'a ve İMKB'ye göndermekle yükümlüdürler. Seri:XI, No:20 ve Seri:XI, No:21 sayılı Tebliğler çerçevesinde, nihai mali tablo düzenleme yükümlülüğü enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali tablolar olan bu işletmeler, konsolide mali tabloların hazırlanmasında kullanılmak üzere düzenlenen enflasyona göre düzeltilmiş konsolide olmayan mali tablolarını Kurul'a ve İMKB'ye göndermekle yükümlü değildirler. Seri:XI, No:20 sayılı Tebliğ'e göre hazırlanan konsolide olmayan mali tabloların isteğe bağlı olarak Kurul'a ve İMKB'ye bildirilmesi, ancak söz konusu mali tablolara ilişkin bağımsız denetim raporuyla birlikte ve konsolide mali tablolarla eş zamanlı olarak gönderilmesi kaydıyla mümkündür. Ayrıca, bu işletmeler, Seri:XI, No:1 sayılı Tebliğ uyarınca düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş 6 aylık ve bağımsız denetimden geçmemiş 3 ve 9 aylık tarihi maliyetli ara dönem mali tablolarını da enflasyona göre düzeltilmiş ara dönem konsolide mali tabloları ile aynı süre içinde eş zamanlı olarak Kurul'a ve İMKB'ye gönderirler.

Seri:XI, No:20 ve Seri:XI, No:21 sayılı Tebliğlerin 01.01.2003 tarihinden sonra sona eren yıllık mali tablolardan başlamak üzere yürürlüğe girmiş olması nedeniyle, özel hesap dönemi bulunan ve 2003 yılı içinde bu Tebliğ'e göre mali tablo hazırlayan işletmelerin ara dönem mali tablo bildirim süreleri açısından da aynı esaslar geçerli bulunmaktadır.

III. Banka mali tablolarının Kurul'a ve İMKB'ye bildirim süreleri;

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 50/(a) maddesine göre; bankalar, muhasebe, mali tablo ve rapor standartları konularında kendi özel kanunlarındaki hükümlere tabidir.

Konuyla ilgili olarak; Kurulumuz düzenlemelerine esas teşkil eden ve sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırım kararlarını etkileyebilecek önemli bilgilerin kamuya zamanında ve eşit bir şekilde ulaştırılmasını amaçlayan kamuyu aydınlatma temel ilkesi çerçevesinde, İMKB'de işlem gören bankaların mali tablolarının bildirimi ve ilanında halka açık diğer ortaklık ve sermaye piyasası kurumları ile aynı esaslara tabi olmaları gerekmektedir. Ayrıca, halka açık bankalar ile ortaklık ve sermaye piyasası kurumları arasında mali tablo ve raporların bildirimi ve ilanına ilişkin süreler konusunda eşitliğin sağlanması, bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi teşebbüs konumundaki halka açık bankaların ana ortaklıklarının konsolide mali tablolarını, herhangi bir aksamaya mahal vermeksizin, zamanında kamuya açıklayabilmesi açısından da büyük önem taşımaktadır.

Buna göre, hisse senetleri borsada işlem gören bankaların düzenledikleri mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda düzenlenen bağımsız denetim raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu'nun 16'ncı maddesine dayanılarak Kurulumuzca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurulumuza ve İMKB'ye gönderilmesi ve kamuya duyurulması gerekmektedir.

Bankaların özel mevzuatında belirlenen sürelerin, Kurulumuzun Seri:XI, No:1, Seri:XI, No:3, Seri:XI, No:20, Seri:XI, No:21 ve Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğleriyle belirlenen Kurul'a ve İMKB'ye bildirim sürelerinden daha uzun olması durumunda, anılan Tebliğlerimizle belirlenen süreler azami süreler olduğundan, söz konusu sürelerde değişiklik yapılması mümkün bulunmamaktadır. Ancak, bankaların özel mevzuatında Kurulumuz düzenlemelerinde belirlenen sürelerden daha kısa bir süre belirlenmiş olması durumunda, bankaların daha kısa bir sürede mali tablolarını düzenlemeleri ve kamuya duyurmaları Kurulumuz düzenlemeleri ile uyumlu bulunmaktadır.

Bu çerçevede, banka mali tablolarının, Tebliğlerin ilk uygulama yılı için geçerli olan ek süreler de dikkate alınmak suretiyle, Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğ'in zorunlu yürürlük tarihi olan 01.01.2005 tarihine kadarki dönemde, yıllık mali tablolar için Seri:XI, No:1, Seri:XI, No:20 ve Seri:XI, No:21 sayılı Tebliğler çerçevesinde yazımızın (II) numaralı bendinde belirtilen sürelerde, ara mali tablolar için Seri:XI, No:3, Seri:XI, No:20 ve Seri:XI, No:21 sayılı Tebliğler çerçevesinde yazımızın (II) numaralı bendinde belirtilen sürelere Seri:XI, No:3 sayılı Tebliğ ile banka ara mali tabloları için verilen 2 haftalık ek sürelerin eklenmesi suretiyle bulunan sürelerde, 01.01.2005 tarihinden sonra ise Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğ çerçevesinde yazımızın (I) numaralı bendinde belirlenen sürelerde Kurul'a ve İMKB'ye gönderilmesi gerekmektedir. "

Kamuoyuna duyurulur.