Seri:I, No:26 "Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği" nin 17/A maddesinde düzenlenmiş olan raf kayıt sisteminin uygulama esasları Kurulumuzca aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1. Kapsam

Raf kayıt sisteminin hisse senetleri Borsa'da işlem gören ortaklıklarca kullanımı isteğe bağlıdır.

2. Raf Belgesi-İzahname

- Sistemde, temel olarak iki belge kullanılmaktadır: Raf belgesi ve izahname.

- Raf belgesi, ortaklığın faaliyeti, yönetimi, sermaye yapısı ve mali durumuna ilişkin bilgileri içermektedir. İzahname ise, halka arz prosedürü ve ihraç edilecek hisse senetlerine ilişkin bilgileri içeren bir metin olup, sadece ihraç sırasında kullanılmaktadır.

- Bu şekilde "raf belgesi" ve "izahname" birlikte değerlendirildiğinde, mevcut sistemdeki "izahname"yi oluşturmaktadır.

- Raf belgesi ve izahname örnekleri Kurulumuzun www.spk.gov.tr adresindeki web sayfasından temin edilebilir.

3. İlan ve Güncelleme

- Raf belgesi, İMKB'nin www.imkb.gov.tr adresindeki web sayfasında sürekli olarak yayımlanmak suretiyle tasarruf sahiplerinin incelemesine açık bulundurulacaktır.

- Belgenin en az yılda bir kez ilgili ortaklık tarafından güncellenmesi zorunludur.

- Güncellenerek tek metin haline getirilmiş ve yetkililerce onaylanmış raf belgesi yayınlanmak üzere, yıllık mali tablolar için Kurul tebliğlerinde öngörülen ilan ve bildirim yükümlülüklerinin son gününden itibaren 2 hafta içinde Kurula ve İMKB'ye gönderilir.

- Raf belgesinin yayın tarihinden sonra meydana gelen değişikliklerden özel durumlara ilişkin Tebliğ kapsamında açıklanması gereken bilgiler ile yeni tarihli mali tablolara, belge üzerinde yer alan linkler (bağlantılar) yoluyla ulaşılabilecektir.

- Halka arz esaslarını ve halka arz edilecek hisse senetleriyle ilgili bilgileri içeren izahname, Seri: I, No:26 Tebliği'nde yer alan esaslar çerçevesinde ticaret siciline tescil edilerek, TTSG'de yayımlanacak, halka arz sırasında İMKB'nin www.imkb.gov.tr adresindeki web sayfasında bulundurulacaktır. Ayrıca, ihraç sırasında, izahname ve raf belgesi ilgili ortaklığın merkezi ve başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulacaktır.

- Raf belgesini yalnızca ihraç yapıldığı sırada Kurula onaylatma seçeneğini benimseyen ortaklıkların raf belgeleri, Kurulun onayını takiben İMKB'nin web sayfasında yayınlanır.

4. Sirküler

- Sistemde, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde tasarruf sahiplerinin hisse senetlerini satın almaya daveti amacıyla sirküler yayımlanması uygulamasına devam edilecektir.

- Seri:I, No:29 Tebliği ile değişik Seri:I, No:26 Tebliği'nin 24'üncü maddesi uyarınca, sirkülerin, bir gazetenin Türkiye baskısı ile ortaklık merkezinin bulunduğu yerde çıkan en yüksek tirajlı iki mahalli gazeteden birinde ilan edilmesi gerekmektedir. Ortaklıklar, mahalli gazetede ilan yükümlülüklerini, ülke çapında dağıtılan gazetelerde ilan etmekle de yerine getirebilirler.

5. Kurul Onayı

- Raf belgesinin ortaklıklarca Kurulumuza ilk kez iletildiğinde onay zorunluluğu bulunmaktadır.

- Raf belgesinin güncellenmesinden sonra Kurula onaylatılması ihtiyaridir.

- Ortaklıklar tarafından raf belgesinin güncellenmesinden sonra Kurula onaylatılması halinde, yeni bir güncelleme tarihine kadar yapılacak ihraçlarda raf belgesinin onayı gerekmemektedir.

- Ortaklıklar tarafından raf belgesinin güncellenmesinden sonra Kurula onaylatılmaması halinde ise, yapılacak ihraçlarda raf belgesinin onaylanması zorunludur.

- Raf belgesini yalnızca ihraç yapıldığı sırada Kurula onaylatma seçeneğini benimseyen ortaklıkların raf belgeleri, Kurulun onayını takiben İMKB'nin web sayfasında yayınlanır.

- Her durumda, raf belgesi, yalnızca İMKB'nin web sayfasında yayınlanacak, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı gerekmeyecektir.