1) 09.10.2003 TARİH 52/1223 SAYILI İLKE KARARI  
2) SERTİFİKA SAHİBİ TAAHHÜTNAMESİ