Sermaye Artırımı Yoluyla Halka Arz 

Payların halka arzına ilişkin temel düzenlemeler 3/4/2010 tarihli ve 27541 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği" (Seri: I, No: 40 Tebliği) ile 3/4/2010 tarihli ve 27541 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği" (Seri: VIII, No: 66 Tebliği)'nde yer almaktadır.

Halka açık olmayan ortaklıklar, sermaye artırımı yoluyla yapacakları halka arz öncesinde, ortakların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayarak paylarını halka arz edebilirler.

Sermaye artırımı yoluyla halka arza ilişkin uygulama esasları, işlemin süreci de dikkate alınarak aşağıda verilmektedir.

ÖNŞART

 

Halka arzı gerçekleştirecek ortaklıkların sermayelerinin tamamının ödenmiş olması zorunludur.

KURUL'A BAŞVURU

 

Halka arz edilecek payların kayda alınması için Kurul'a yapılacak başvuru öncesinde ortaklık yönetim kurulunun esas sözleşmenin Kurul düzenlemelerine ve Kanun'un amaç ve ilkelerine uygun hale getirilmesi için gerekli değişiklikleri ve sermaye maddesinin değişikliğini içeren madde tadil tasarılarını hazırlayarak, Seri: I, No: 40 Tebliği'nin 1 no'lu ekindeki belgelerle birlikte Kurul'a başvurması ve esas sözleşme değişikliği için Kurul onayını alması gerekmektedir.

Kurulca onaylanan madde değişiklikleri ortaklık genel kurulunda da kabul edilerek izin için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvurulur.

Ortaklık genel kurulunda TTK hükümleri çerçevesinde sermayenin artırılmasına ve yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına ilişkin karar alınır.

Ortaklık veya ilgili Aracı Kuruluş, Seri: I, No: 40 Tebliği'nin 3 no'lu ekindeki belgelerin eklendiği bir dilekçe ile Kurul'a başvurur.

Payları GİP'te işlem görecek Ortaklıklar, Seri: I, No: 40 Tebliği'nin 4 no'lu ekinde belirtilen belgelerin eklendiği bir dilekçe ile payların kayda alınması için Kurul'a başvurur.

Kurul kaydına alınma başvurusu sırasında Kurula sunulan taslak izahname Kurul'un internet sitesinde ilan edilir. Taslak izahname ayrıca, Kurul'a başvuru yapıldığı günü izleyen 2 iş günü içinde, varsa ortaklığın internet sitesinde ilan edilir.

ARACILIK SÖZLEŞMESİ

 

Paylarını halka arz edecek ortaklıklar ile aracı kuruluşlar arasında Kurulun aracılık faaliyetleri ve aracı kuruluşlara ilişkin düzenlemelerine uygun olarak bir aracılık sözleşmesi imzalanır.

Aracı Kuruluşlarla yapılacak çerçeve sözleşmelerine ilişkin genel esaslar ile halka arza aracılık sözleşmesinde bulunması gereken unsurlara SPK web sitesinden ulaşılabilir.

ÖN TALEP TOPLAMA

 
  • Payların kayda alınması için Kurula başvurulduktan sonra, paylar Kurul kaydına alınmadan önce aracı kuruluşlar, belirli bir fiyat aralığından, yatırımcıların olası taleplerini, talepte bulunanlar için herhangi bir yükümlülük ve bağlayıcılık oluşturmaksızın, en fazla 15 gün süre ile toplayabilirler. Bu işlem ön talep toplama olarak adlandırılmaktadır.

  • Ön talep toplayabilmek için Kurul kaydına alınma başvurusunun yapılmış olması gerekir.

  • Ön talep toplama, duyuru ilanı ile veya ilansız olarak yapılabilir.

  • Duyuru ilanı ile ön talep toplama yönteminin kullanılması halinde; ön talepte bulunanlara satışta öncelik ve/veya teşvik sağlanabilir. Buna ilişkin esaslara ön talep toplama duyurusunda ve izahnamede yer verilir.

  • Ön talep toplama sonuçları, ön talep toplama süresinin bitimini takip eden 2 iş günü içerisinde ve satışa başlanmadan önce, aracı kuruluş tarafından Seri: I, No: 40 Tebliği'nin 7 no'lu ekinde yer alan forma uygun olarak Kurul'a iletilir.

İNCELEME VE BORSA GÖRÜŞÜ

 

30 günlük inceleme süresinin içinde başvurular Kurul'ca sonuçlandırılır. Bu sürenin hesaplanmasında Kurul'ca istenen ek bilgilerin Kurul'a gönderilmesi için geçen süre dikkate alınmaz.

İnceleme sırasında Borsa'ya, izahname ve sirkülere yazılmak üzere, Şirket'in paylarının Borsa'da hangi pazarda işlem göreceği hususunda görüş sorulur.

Başvurudaki eksik bilgi ve belgeler tamamlandıktan sonra, Şirket merkez ve üretim tesisleri Kurul ve Borsa uzmanlarınca ziyaret edilerek yerinde incelemelerde bulunulur.

KAYDA ALMA

 

Kurul, başvuruları, izahname ve sirkülerlerin ortaklık ve halka arz olunacak paylara ilişkin mevzuatta öngörülen bilgileri içerip içermediğini dikkate alarak, kamunun aydınlatılması çerçevesinde inceler ve uygun görülen payları Kurul kaydına alır. Ancak, incelemeler sonucunda açıklamaların yeterli olmadığı ve gerçeği dürüst biçimde yansıtmayarak halkın istismarına yol açacağı sonucuna varılırsa, gerekçe gösterilerek, başvuru konusu payların Kurul kaydına alınmasından imtina edilebilir.

Kayda Alma Ücreti

Halka açılan şirketlerin sermayesinin, halka satılacak kısmını temsil eden paylarının satış fiyatı, kalan kısmını temsil eden payların nominal değerleri üzerinden % 0,2 oranında Kurul kayda alma ücreti alınmaktadır.

İZAHNAMENİN TESCİL VE İLANI

 

Paylarının Kurul kaydına alınması ile paylarını halka arz eden ihraçcı, aracı kuruluş ve varsa konsorsiyum adına konsorsiyum lideri tarafından müştereken imzalanmış izahname Kurulca onaylanır.

İzahnamede yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından ihraçcılar sorumludur. Ancak, kendilerinden beklenen özeni göstermeyen aracı kuruluşlara da zararın ihraçcılara tazmin ettirilemeyen kısmı için müracaat edilebilir. Diğer taraftan bağımsız denetleme kuruluşları, izahname ve sirkülerde yer alan denetledikleri finansal tablo ve raporlara ilişkin olarak hazırladıkları raporlardaki yanlış ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler nedeniyle doğabilecek zararlardan hukuken sorumludurlar.

İzahname, kayıt belgesi tarihinden itibaren 15 gün içinde ortaklığın kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (TTSG)'nde ilan ettirilmelidir. İzahname ayrıca ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta ortaklık tarafından ilan edilir.

* Raf kayıt sistemine ilişkin bilgi ve esasları, dokümanın sonunda bulabilirsiniz.

YENİ PAY ALMA HAKLARININ KULLANIMI

 

Ortaklıkların sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmamışsa, izahnamenin tescilinden itibaren 15 gün içinde, "yeni pay alma sirküleri" ilan edilir. Yeni pay alma hakları, 15 günden az 60 günden fazla olmamak üzere sirkülerde belirlenen süre ve esaslar dahilinde kullanılır.

TALEP TOPLAMA SÜRESİ VE TASARRUF SAHİPLERİ SİRKÜLERİ

 

Tasarruf sahipleri sirküleri; yeni pay alma hakkı kullanım süresinin bitiminden veya yeni pay alma hakkı kullandırılmıyorsa izahnamenin tescilinden itibaren, 60 gün içinde yayımlanarak paylar satışa sunulur.

Halka arz süresi 2 iş gününden az, 30 günden fazla olamaz.

Sirküler KAP'ta ve ortaklığın internet sitesinde ortaklık tarafından yayımlanır. Sirkülerlerin ilanı ortaklığın internet sitesinin ve KAP'ın yanı sıra, ortaklık tarafından belirlenecek gazetelerde de yapılabilir.

Talep toplama süresi, en erken sirküler ilanını izleyen ikinci işgünü başlayabilir. Talep toplama süresi en az 2 işgünü, en fazla 30 gün olarak belirlenir.

SATIŞ FİYATININ KAMUOYUNA DUYURULMASI

 

Halka arz edilecek payların doğru fiyatlandırılması büyük önem arz etmektedir.

Satış fiyatı ve bu fiyatın hesaplanmasında kullanılan yöntemlere ilişkin olarak hazırlanan değerleme raporu en geç satış başlamadan 2 iş günü önce sirkülerler ile aynı şekilde ilan edilir. Söz konusu değerleme raporu ilk halka arzlarda aracı kuruluş tarafından hazırlanır.

İLAN VE REKLAMLAR

 

Payların halka arzı dolayısıyla yapılacak tanıtım ve reklam amaçlı ilanlarda yer alan bilgiler, yanlış, yanıltıcı, temelsiz, abartılı veya eksik olmamalı ve ortaklığın mevcut koşullarına ilişkin olarak tasarruf sahiplerinin yanlış fikirler edinmelerine neden olmamalıdır.

Kurul kaydına alınma başvurusundan sonra, ancak, izahnamenin yayımlanmasından önce yapılan tanıtım ve reklam amaçlı ilanlarda, izahnamenin henüz yayımlanmadığı, halka arz edilecek payların Kurul kaydına alınmadığı ve yatırım kararlarının izahnamenin yayımlanmasından sonra izahname incelenerek verilmesi gerektiği hususlarında bir uyarıya yer verilmesi zorunludur.

İzahnamenin yayımlanmasından sonra yapılan tanıtım ve reklam amaçlı ilanlarda ise izahnamenin yayımlandığı yerlerin belirtilmesi zorunludur.

Her durumda tanıtım ve reklam amaçlı ilanlarda yer alan bilgilerin izahnamede yer alan bilgilerle tutarlı olması şarttır.

Seri: I, No: 40 Tebliği'ne göre, tanıtım ve reklam amaçlı ilanların yayımlandığı gazete ve diğer basılı yayınların ilgili sayfalarının birer nüshası, her ilanı izleyen 6 iş günü içinde, Kurul'a gönderilmelidir.

HALKA ARZ VE SATIŞ

 

Satış işlemleri, Seri: VIII, No: 66 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği"ndeki hükümler çerçevesinde yerine getirilir. Halka arzda genellikle "Borsa'da Satış" veya "Talep Toplama" yöntemleri kullanılmaktadır.

Borsa'da Satış

Sermaye piyasası araçlarının ilgili Borsa düzenlemeleri çerçevesinde Borsa'da satışa sunulması "Borsa'da Satış" yöntemidir. Borsada satış yöntemi ile yapılan halka arza katılmak isteyen tasarruf sahiplerinin satış süresi içinde Borsa'da işlem yapmaya yetkili aracı kurumlardan birine başvurmaları gerekmektedir.

Talep Toplama

Talep toplama yönteminde yatırımcıların satışa sunulan paylara ilişkin talepleri toplanır ve bu taleplerin değerlendirilmesi ile satışa sunulan paylar yatırımcılar arasında dağıtıma tabi tutulur. Talep toplama yöntemiyle satış; sabit fiyatla talep toplama, fiyat teklifi alma yoluyla talep toplama ve fiyat aralığı yoluyla talep toplama şeklinde olabilir.

Sabit fiyatla talep toplamada, talepler kamuya duyurulmuş sabit bir fiyat çerçevesinde toplanır. Satışa sunulan paylardan almak isteyen yatırımcılar almak istedikleri miktara ilişkin bedelleri yatırırlar ve halka arzı yürüten aracı kurum veya kurumlardan birine başvurarak talep formu imzalarlar. Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin bir alt sınır da belirleyebilirler.

Fiyat teklifi alma suretiyle talep toplamada, sabit fiyatla talep toplama yönteminden farklı olarak ihraçcı veya ortak tarafından asgari bir satış fiyatı belirlenir ve üzerindeki fiyat teklifleri toplanır.

Fiyat aralığı yoluyla talep toplamada, taban ve tavan fiyat belirlenerek, talep toplanır.

Toplanan Taleplerin Tasarruf Sahiplerine Dağıtımı

Sermaye piyasası araçlarının halka arzında fiyat, satış ve dağıtım esasları izahnamede yer verilmek kaydıyla ihraçcı ve/veya payını satan ortak ile aracı kuruluş tarafından serbestçe belirlenir.

Dağıtım sırasında nitelikli yatırımcı kapsamına girmeyen diğer yatırımcı gruplarına kendi dahil oldukları grup içerisinde eşit ve adil davranılması, taleplerin hangi aracı kuruluştan geldiğine bakılmaksızın aynı şekilde değerlendirilmesi esastır.

Dağıtımın izahnamede yer alan esaslara uygun olarak yapılmasından ihraçcı ve/veya hissedar ile konsorsiyum lideri sorumludur. Dağıtıma ilişkin kayıtların düzenli bir şekilde ve dağıtım işlemine ilişkin ihtiyaç duyulabilecek detayları içerecek şekilde tutulmasından konsorsiyuma katılan tüm aracı kuruluşlar sorumludur.

Halka Arzda Belirli Gruplara Tahsisat

Halka arz izahnamesinde belirtilmek kaydıyla; halka arz edilecek paylar izahnamede nitelikleri tanımlanan herhangi bir yatırımcı grubuna satılmak üzere, her bir yatırımcı grubu için yapılacak tahsisat oranlarına izahnamede ayrıntılı olarak yer verilmesi suretiyle, tahsis edilebilir. Ek olarak, ilk halka arzlarda halka arz edilecek payların ek satış hakkı hariç olmak üzere en az % 10'u yurtiçi bireysel yatırımcılara ve % 10'u ise yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilmek zorundadır . Söz konusu sınırlamalar borsada satış yöntemiyle halka arzlarda uygulanmaz.

Talep toplama yönteminde talep süresi sonunda belirli bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak miktarda talep gelmemiş ise o gruba ait tahsisatın karşılanamayan kısmı diğer gruplara aktarılabilir.

Talep toplama süresinin sonunda her bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak kadar talep gelmiş olsa dahi, izahnamede esasları açıklanmış olmak koşuluyla tahsisat oranları gruplar arasında yurtiçi bireysel ve yurtiçi kurumsal yatırımcıların asgari tahsisat oranlarını azaltmamak üzere kaydırılabilir. Ancak herhangi bir yatırımcı grubu için izahnamede açıklanan tutarın %20 sinden daha fazla azaltma yapılamaz.

Satış sırasında talep edilebilecek pay miktarına izahnamede belirtilmek kaydıyla, ihraçcının yönetim kurulunca veya pay sahibi tarafından asgari veya azami limitler konulabilir. Ancak getirilebilecek sınırlamalar ihraçcı/pay sahibi/aracı kuruluş ile sermaye, yönetim denetim vb. şekillerde ilişkisi bulunan kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanılamaz.

Başvuruların belirli bir yatırım kitlesi ile sınırlı tutulmuş olması halinde yatırımcıların başvuru için aranan nitelikleri taşıdıklarına dair izahnamede öngörülen bir belgeyi talep formuna eklemeleri gerekir.

Tahsisat grupları, yurtiçi bireysel yatırımcılar, nitelikli yatırımcılar, yurtiçi kurumsal yatırımcılar (aracı kurumlar, bankalar, dernekler, vakıflar, yatırım fon ve ortaklıkları, sigorta şirketleri), yurtdışı kurumsal yatırımcılar, şirket çalışanları vb. şeklinde belirlenebilir.

EK SATIŞ HAKKI

 

Payların halka arzında kullanılan bu yöntem uyarınca, toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde, mevcut ortakların, daha önce belirlenen ve izahnamede açıklanan tutardaki payları, dağıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına ilave edilebilir. Ek satışa konu paylar, Kurul kaydına alınarak dağıtılacak pay miktarına ilave edilir. Ek satış hakkı, halka arz edilen pay miktarının % 15'ini geçemez.

Ek satışa konu paylar, ortaklar tarafından satılabileceği gibi, halka arza aracılık eden aracı kurumlardan biri tarafından ortaklardan ödünç alınarak ödünç alımlı satış yoluyla da satılabilir.

Ek satışa konu payların halka arz edilecek paylar ile aynı hakları taşıması zorunludur.

Ödünç alımlı satış yönteminin ayrıntısı Seri: I, No: 40 Tebliği'nin 20. maddesinde yer almaktadır.

HALKA AÇIKLANAN KONULARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

 

Raf kayıt sistemine ilişkin esaslar saklı kalmak üzere, izahname ve sirkülerle, halka açıklanan konularda satışa başlamadan veya satış süresi içinde ortaya çıkan önemli değişikliklerin ve yeni hususların, ortaklık veya hissedar adına aracı kuruluş tarafından bunların öğrenildiği tarihte ve satış süresi içinde ise satış durdurularak derhal Kurul'a bildirilmesi zorunludur.

Kurul'dan onay alındıktan sonra izahnamedeki değişikliklerin Ticaret Siciline tescil ettirilmesi ve daha önce ilan edildiği şekilde kamuya duyurulması zorunludur. Ayrıca sirkülerlerdeki değişikliklerin de daha önce ilan edildiği şekilde kamuya duyurulması gerekmektedir. İzahname ve sirküler değişiklikleri ortaklık veya hissedar adına aracı kuruluş tarafından kamuya duyurulur. Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen değişikliklerin ilan tarihinden sonraki 2 işgünü içerisinde, önceden talepte bulunan yatırımcıların taleplerinden vazgeçme hakları bulunmaktadır.

SERMAYE ARTIRIMLARINDA SATILAMAYAN PAYLARIN SATIN ALINMASI

 

Kayıtlı sermaye sistemindeki Ortaklıkların,

   a) Satın alma taahhütnamesi bulunmaması halinde satış süresinin sona ermesini takiben satılamayan payları 6 iş günü içinde iptal ettirmeleri,

   b) Satın alma taahhütnamesi bulunması halinde, süresi içinde satılmayan paylar için satış süresinin bitiminden itibaren 3 iş günü içinde satın alma taahhüdünde bulunanlara müracaat ederek satışı tamamlamaları,

gerekir.

Esas sermaye sistemindeki ortaklıkların; süresi içinde satılamayan paylar için satış süresinin bitiminden itibaren 3 iş günü içinde satın alma taahhüdünde bulunanlara müracaat etmeleri gerekmektedir.

BORSA'DA İŞLEM GÖRME

 

Borsa yönetim kurulunun satış sonuçlarını inceleyerek, payların tedavül hacminin Borsa'da işlem görecek düzeyde olup olmadığını dikkate alarak vereceği kararın ardından, payları Borsa'da işlem görmeye başlar.

HALKA ARZ SONRASI FİYAT İSTİKRARINI SAĞLAYICI İŞLEMLER

 

Halka arzda, paylar Borsada işlem görmeye başladıktan sonra, halka arza ilişkin izahnamede gerekli açıklamaların yapılmış olması koşuluyla, halka arza aracılık eden ve izahnamede belirtilen aracı kurum tarafından fiyat istikrarını sağlamak amacıyla Borsada işlem görme tarihinden itibaren en çok 30 gün süreyle alımda bulunulabilir. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde halka arz fiyatının üzerinde emir verilemez. Belirlenen işlem süresi içerisinde, işlem fiyatı halka arz fiyatının altına düştüğünde, aracı kurum tarafından alımda bulunulabilir. Söz konusu işlemlerde uygulanacak emir ve fiyat kuralları Borsa tarafından belirlenir.

ORTAKLIK VE ARACI KURULUŞUN HALKA ARZA İLİŞKİN BİLDİRİM MÜKELLEFİYETİ

 

Payları Kurul kaydına alınan ortaklıklar,

   a) Raf kayıt izahnamesi, izahname ve sermaye artırımının tesciline ilişkin ilanların yer aldığı TTSG'lerin tarih ve sayısına ilişkin bilgiyi ilanları izleyen,

   b) Sirkülerler, duyuru metni ile tanıtım ve reklam amaçlı ilanların yayımlandığı gazete ve diğer basılı yayınların ilgili sayfalarının birer nüshasını, her ilanı izleyen,

   c) Satış sonuçları hakkındaki bilgileri satış süresinin sona ermesinden itibaren,

6 iş günü içinde, Kurul'a gönderirler.

Ayrıca, payların halka arzına aracılık eden kuruluşlar; ön talep toplamayı, bu Tebliğ'de ve varsa ön talep toplama duyurusunda belirlenen esaslara, satışları ise izahnamede belirtilen satış koşullarına ve ilgili mevzuattaki diğer kurallara uygun olarak gerçekleştirmek ve satış sonuçlarının Kurul'a bildirmek zorundadırlar.

PAYLARIN TESLİMİ

 

Payları borsada işlem gören şirketlerin paylarının kaydileştirilmesine geçiş tarihi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/10/2005 tarih ve 43/1318 sayılı kararı ile 28/11/2005 olarak belirlenmiştir. Bu tarih itibariyle yatırımcıların sahip oldukları paylar sermaye piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmeye başlanmıştır. Söz konusu yasal düzenlemeler çerçevesinde bu tarihten sonra gerçekleştirilecek birincil ve ikincil halka arzlarda, halka arz edilecek ortaklık payları sermaye piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenecektir. Bu nedenle, anılan tarihten sonraki halka arzlarda, halka arz edilecek ortaklık paylarının fiziken basımı ve isteyen yatırımcıların da bu ortaklık paylarını fiziken teslim almaları mümkün olmayacaktır.

Hisse senetleri, kaydi sistem esasları saklı kalmak şartıyla, mevcut hisse senetlerinin halka arzı ve kayıtlı sermayeli ortaklıkların nakit sermaye artırımlarında satış anında, iç kaynaklardan sermaye artırımında ise kayda alma belgesinin verilmesinden itibaren 15 gün içinde teslim edilir. Esas sermayeli ortaklıklarda ise sermaye artırımının Ticaret Siciline tescilinden itibaren, hamiline yazılı hisse senetleri 30 gün, nama yazılı hisse senetleri ise 90 gün içinde teslim edilir.

RAF KAYIT SİSTEMİ

 

Borsa'da işlem görebilmek amacıyla paylarını ilk defa halka arz edecek ortaklıklar, toplam tutarı önceden belirlenmek üzere 1 yıl içerisinde yapacakları pay ihraçlarında Raf Kayıt Sisteminden yararlanabilirler.

Bu sistemde, payların Kurul kaydına alınma başvurusunda ortaklığa ait bilgilerin yer aldığı, standartları Kurulca belirlenen raf kayıt izahnamesi düzenlenir. Kurulca onaylı izahname Kurul kayıt tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ticaret siciline tescil edilerek TTSG'de, ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta ortaklık tarafından ilan edilir. Ortaklığın internet sitesinde yapılan ilan raf kayıt süresi boyunca devam eder. Yatırımcıların talebi halinde ortaklık raf kayıt izahnamesinin basılı halini bedelsiz olarak yatırımcılara vermek zorundadır.

Kurul kayıt tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde gerçekleştirilecek her satış öncesinde standartları Kurulca belirlenen ve satılacak paylara ilişkin bilgileri içeren pay bilgi notu Kurul'un onayına sunulur. Kurulca onaylı pay bilgi notunun halka arzın gerçekleşeceği günden en az 3 iş günü önce ilan edilmesi zorunludur.

Raf kayıt izahnamesi ve pay bilgi notuyla halka açıklanan konularda satışa başlamadan veya satış süresi içinde ortaya çıkan önemli değişikliklerin ve yeni hususların, ortaklık tarafından bunların öğrenildiği tarihte ve satış süresi içinde ise satış durdurularak derhal Kurula bildirilmesi zorunludur. Raf kayıt izahnamesi ve pay bilgi notunda yapılan değişiklikler Kurul onayını takiben ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta ortaklık tarafından ilan edilir. Raf kayıt izahnamesinde satıştan önce meydana gelen değişiklikler satıştan önce toplu halde ticaret siciline tescil edilir. Talepte bulunan yatırımcıların, bu değişikliklerin ilan tarihinden sonraki 2 işgünü içerisinde taleplerinden vazgeçme hakları bulunmaktadır.

Raf kayıt süresi içerisinde yeni dönem finansal tabloların kamuya açıklanması raf kayıt izahnamesinde değişiklik gerektirmez. Bu durumda pay bilgi notu kamuya açıklanan son finansal tabloları da içerir.

Raf kayıt sisteminden yararlanan ortaklıkların yayımlayacakları pay bilgi notu sirküler yerine geçer. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylara ilişkin bilgiler ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta ortaklık tarafından ilan edilir.

Son güncelleme : 23.11.2011 @ 10:45

Geri Bildirim