6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (Kanun) 13 üncü maddesi ile Kurulumuz, kayden ihraç edilecek sermaye piyasası araçları ile kayden izlenecek hakların belirlenmesi; türleri ve ihraççıları itibarıyla sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi, kayıtların tutulması ve üyelik şartlarını kaybeden ihraççıların paylarının kayden izlenmesinin sona erdirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemeye yetkili kılınmıştır.

Bu kapsamda Kurulumuzca hazırlanan (II-13.1) “Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” (Tebliğ)  7/8/2014 tarihli ve 29081 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulacak hesaplar, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi, teslim ve imhası, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) dışındaki sermaye piyasası araçları üzerinde gerçekleştirilecek işlemler ve DİBS işlemlerine ilişkin esaslar 6 bölüm, 40 madde ve 2 geçici maddeden oluşan Tebliğ ile belirlenmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.