6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Merkezi Kayıt Kuruluşu” başlıklı 81 inci maddesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) kuruluş, faaliyet, üyelik, çalışma ve denetim esasları, gelirleri ve kâr payı dağıtım esaslarının Kurulumuzca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda Kurulumuzca hazırlanan “Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik” (MKK Yönetmeliği) 7/8/2014 tarihli ve 29081 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Aynı Resmi Gazete’de ayrıca, 2499 sayılı mülga Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında çıkarılmış eski MKK Yönetmeliği’nin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı da eş zamanlı olarak yayımlanmıştır.

Yürürlüğe konulan MKK Yönetmeliğiyle, MKK’nın kuruluş, faaliyet, üyelik, çalışma ve denetim esasları, gelirleri ve kâr payı dağıtım esaslarına ilişkin düzenlemelere yer verilmiş; 6 bölüm, 38 madde ve 3 geçici maddeden oluşan Yönetmelikte, MKK’nın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda belirlenen görev ve yetkileri çerçevesinde mevcut faaliyetleri ve düzenleme ihtiyaçları dikkate alınmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.