"Aracı Kurum Hesap Planı ve Planın Kullanım Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: XI, No: 33)" 09.10.2011 tarih ve 28079 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ Değişikliği metni için tıklayınız.

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinde, 6111 sayılı Kanunun 155 inci maddesi ile yapılan değişiklikle "Döviz, mal, kıymetli maden veya Kurulca belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlere yönelik hizmetlerin yerine getirilmesi" sermaye piyasası faaliyeti olarak düzenlenmiş ve söz konusu hüküm 31.08.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu madde hükmü uyarınca yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında, tebliğ değişikliği ile aracı kurumların muhasebe kayıtlarındaki yeknesaklığın sağlanması amacıyla  kaldıraçlı alım satım işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde kullanılacak hesaplar belirlenmiştir.