Ekonomi yazarlarının portföylerinin kamuoyunun bilgisine sunulması yönünde bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin bir basın açıklaması yapılmasına gerek görülmüştür.

Anayasamızın 28 inci maddesi ile güvence altına alınan basın özgürlüğü, ekonomi ve finans alanında da büyük önem taşımakta ve sermaye piyasalarımızın gelişmesine ciddi katkıda bulunmaktadır.

Ancak, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/ A-3 maddesinde "Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bilgi veren, haber yayan, yorum yapan ya da açıklamakla yükümlü oldukları bilgileri açıklamayan gerçek kişilerle, tüzel kişilerin yetkilileri ve bunlarla birlikte hareket edenler, bu fiillerden dolayı iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır." hükmü yer almaktadır. Söz konusu hüküm, şeffaflığın ve enformasyonun birincil öneme sahip olduğu sermaye piyasalarında yatırımcıların doğru, güvenilir ve tam bilgiye dayanarak yatırım kararları almasını teminen oluşturulmuştur.

İlgili meslek kuruluşlarının da görüşleri dikkate alınarak hazırlanan Kurulumuzun Seri: V, No: 55 sayılı "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği" ile konunun uygulaması açıklığa kavuşturulmuştur. Bu tebliğ ile yatırım danışmanlığı kapsamında yer almayan yorum, bilgi ve tavsiyelere ilişkin "Uyarı Notu" hazırlanması uygulamasına 2002 yılından itibaren geçilmiştir.

Tebliğe göre ayrıca, yatırım danışmanlığının ancak Kuruldan yetki belgesi almış kişilerce yürütüleceğine vurgu yapılarak, Basın yayına yetkili kuruluşlar tarafından sunulan yorum ve tavsiyelerin tarafsız ve dürüst olması, belli bir kişinin, grubun veya portföyün ihtiyaçlarına yönelik olmaması ve karşılığında doğrudan ya da dolaylı maddi menfaat temin edilmeksizin verilmiş olması gerektiğine dikkat çekilmiştir.

Bu çerçevede yazılı ve görsel medya organları ile internette yer alan haber, yorum ve tavsiyeler ilgili daireler tarafından yakından izlenmekte ve ilgili mevzuat çerçevesinde konu Kurulumuzca değerlendirilmektedir. Ancak, yatırımcıların portföy bilgilerinin kamuoyuna açıklanması kişisel bilgilerin gizliliği ilkesine aykırılık teşkil etmekte olup, Kurulumuzca böyle bir uygulamanın yapılması söz konusu değildir.

Öte yandan, finansal tavsiyelerin adil sunumu ve çıkar ilişkilerinin açıklanmasına ilişkin Avrupa Birliği direktifleri ve IOSCO tavsiyelerinin ülkemiz sermaye piyasalarına uyarlanmaları konusunda çalışma ve araştırmalarımız devam etmektedir. İlgili kuruluşların ve kamunun görüşleri de dikkate alınarak, gerekli görülürse yeni düzenlemeler yapılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.