Kurulumuzun 12/02/2010 tarih ve 3/76 Sayılı Kararı uyarınca ilan edilen sermaye yeterliliği tablolarının elektronik imza (E-imza) ile gönderilmesine ilişkin duyuru metni hakkında Kurulumuza çok sayıda soru yöneltilmektedir. Soruların belli bazı konular üzerinde yoğunlaştığı görülmekte olup, ilgili hususlara ilişkin olarak aşağıda yer alan açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür.

Elektronik imza ile gönderilecek tabloların gönderim formatına ve yöntemine ilişkin olarak:

Kurulumuzca hazırlanan yeni sermaye yeterliliği izleme sistemi kapsamında mizan ve sermaye yeterliliği tabloları e-imza teknolojisi kullanılarak tarafımıza ulaştırılacaktır.

Kurulumuzca bu kapsamda kullanılmak üzere web tabanlı bir program hazırlanmıştır. Bu programa internet erişim programları aracılığıyla, https://seryet.spk.gov.tr/ adresi kullanılarak erişilecektir. Ancak sisteme ulaşılabilmesi için, yani sisteme ulaşabilmek için sorumlu olacak kişilere Kurulumuzca yetki verilebilmesi için, Şirket tarafından tabloların gönderimi için yetkilendirilmiş ve nitelikli sertifika sahibi olan kişilerin isim, unvan, T.C. kimlik no ve e-posta adreslerinin mutlaka Kurulumuza bildirilmesi gerekmektedir. Bildirim için spkseryet@spk.gov.tr adresine e-posta gönderilmesi yeterli olacaktır.

Bu programda uygun menü seçenekleri kullanılarak veri girme ve imzalama işlemi gerçekleştirilecektir. Tablo gönderimi temel olarak 2 şekilde yapılabilecektir: Tablo bilgilerinin program arayüzleri ile girilmesi ya da belirli bir XML formatına çevrilip ilgili menüden Kurulumuza iletilmesi yoluyla gönderim. Bu iki yöntem dışında, mevcut MS-Excel tablolarını XML formatına çeviren bir seçenek de sisteme yerleştirilmiştir. Bu şekilde elde edilen XML dosyası yine ilgili menüden Kurulumuza gönderilebilecektir. Programın işleyişi ile ilgili ayrıntılı bilgi, programın "Yardım" menüsünde yer almaktadır.

Programın kullanılabilmesi için mutlaka 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında olan nitelikli elektronik sertifika (e-imza) temin edilmesi gerekmektedir.

KAP sistemi ve MKK işlemleri için kullanılan sertifika ve kartların sermaye yeterliliği tablolarının gönderiminde kullanılıp kullanılamayacağına ilişkin olarak:

KAP sisteminde kullanılan sertifikalar nitelikli elektronik sertifika şartlarını taşımamaktadır. Kurulumuzda oluşturulan sisteme gönderim yapabilmek için nitelikli elektronik sertifika temin edilmesi gerekmektedir. MKK kapsamındaki sertifikalarınızın nitelikli olup olmadığı hususunda elektronik sertifika hizmet sağlayıcınıza danışılmasında fayda görülmektedir. Söz konusu sertifikaların "nitelikli" olması halinde tabloların gönderiminde kullanılması mümkündür.

Tabloların gönderimindeki imzalara ve yetkilendirme sürecine ilişkin olarak:

Tabloların gönderimi için yetkilendirilmiş tek bir kişinin e-imzası (nitelikli elektronik sertifikası) ile tabloların gönderimi mümkün olacaktır. Tabloların gönderimi için birden fazla kişinin ayrı ayrı yetkilendirilmesi de mümkündür. Tabloların gönderimi için yetkilendirilecek olan kişinin, imza sirkülerinde imza yetkisinin olması konusunda Kurulumuzca bir şart öngörülmemektedir. Önemli olan husus, tabloları e-imzalı olarak gönderecek kişinin ilgili kuruluş tarafından yetkilendirilmesi ve bu kişi adına nitelikli elektronik sertifika temin edilmesidir. Ayrıca, yetkili olarak bildirilmiş kişilerde meydana gelecek değişikliklerde yeni yetkili kişilerin isim, unvan, TC kimlik no ve e-posta adres bilgilerinin de mutlaka spkseryet@spk.gov.tr adresine e-posta ile bildirilmesi gerekmektedir.

Nitelikli elektronik sertifika sağlayıcıları hakkında:

İlgili elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarına http://www.btk.gov.tr/ adresinden ulaşılması mümkündür.