Bilindiği üzere, Kurulumuzun Seri: V, No: 46 sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i aracılık faaliyetleri ile bu faaliyetleri Kanun'un ilgili maddeleri hükümleri çerçevesinde yapacak kuruluşların, kuruluş, faaliyet ve yetkilendirilmelerine ilişkin esasları düzenlemektedir.

Mevcut durumda faaliyette bulunan yahut faaliyetleri durdurulmuş olan aracı kurumların sektörden çıkmak istemeleri durumunda, söz konusu talebin kısa sürede ve herhangi bir yatırımcı mağduriyetine sebebiyet vermeksizin karşılanabilmesi ve Türk sermaye piyasasına girmek isteyen gerek yerli müteşebbisler gerekse yabancı sermayeli uluslararası kurumların faaliyete geçiş süreçlerinde karşılaştıkları sorunların azaltılması amacıyla Seri: V, No: 46 sayılı Tebliğ'de değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile sektörden çıkmak isteyen aracı kurumların piyasadan çekilmesi kolaylaştırılırken aynı zamanda Türk sermaye piyasasının etkinliğinin artırılmasını teminen aracı kurumların daha nitelikli bir yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir. Getirilen düzenleme ile halka açık olmayan bir aracı kurumun, yeni aracı kurum kurulması amacıyla tüm yetki belgelerinin iptali için talepte bulunması suretiyle sermaye piyasası faaliyetlerinden çekilmesi durumunda, Seri: V No: 46 sayılı Tebliğ'de yer alan aracı kurum kuruluşu için aranan şartları sağlaması kaydıyla, yeni aracı kurum kurulmasına izin verilmesine imkan tanınmış ve yeni kurulacak aracı kurumun kurucu ortaklarının yeni aracı kurum kurma ve faaliyet iznine ilişkin başvurusunun mevcut düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilerek Kurulca sonuçlandırılacağı hükme bağlanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.